អំពីយើង

          គោលដៅនៃកិច្ចការបោះពុម្ពនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា (NPIC) ឈានក្លាយជាស្ថាប័នបោះពុម្ពផ្សាយទាំងកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ។ កិច្ចការបោះពុម្ពនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថានមានពិន្ទុដ៏ល្អប្រសើរមួយផ្នែកខាងស្រាវជ្រាវ ក្រោមការបោះពុម្ពផ្សាយ ហើយក៏ជាយាន្តមួយសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័ននានាធ្វើការបោះពុម្ពដូចជា ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ និងសៀវភៅជាដើម។ កិច្ចការបោះពុម្ពគ្របដណ្តប់ទៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈ ដោយរួមបញ្ចូលដូចខាងក្រោម៖

ឯកទេស៖ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល និងស្ថាបត្យកម្ម
ឯកទេស៖ វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក
ឯកទេស៖ វិស្វកម្មមេកានិក
ឯកទេស៖ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
ឯកទេស៖ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
ឯកទេស៖ ទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច