ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ចងក្រងកំណត់ត្រាគំនិតថ្មីៗ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវ ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាសាធារណៈ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្ររបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវបង្កើតអារម្មណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដំបូងដែលចេញផ្សាយការរកឃើញថ្មីរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ តាមរយៈតឹកតាងនៃសម្បទានបញ្ញា និងការទទួលបានកិត្តិយសដោយចំនួនយោងពីអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃ អ្នកនិពន្ធនឹងទទួលបាននូវរង្វាស់សមត្ថភាព និងចំណេះដឹងដែលទទួលស្គាល់ជាសកល។ ប្រធានបទសម្រាប់ការសរសេរព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអាចមានដូចជា៖ វិស្វកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក មេកានិក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្រ្តពិត វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ការគ្រប់គ្រង សិល្បៈ វប្បធម៌ ។ល។

 ដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ អ្នកនិពន្ធតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមទម្រង់គំរូដែលអាចទាញយកបានដោយ ចុច ទម្រង់គំរូព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ (Word ឬ PDF)។ សេចក្តីណែនាំលម្អិតគឺមាននៅក្នុងទម្រង់គំរូព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ។

       ឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ការ បោះពុម្ពផ្សាយមានដូចជា៖
            – សន្លឹកវាយតម្លៃ (PDF)
            – កិច្ចព្រមព្រៀងបោះពុម្ពផ្សាយ (PDF) 

Title
2022 133 views
128 downloads
2022 47 views
79 downloads
2022 43 views
89 downloads
2022 36 views
75 downloads
2022 40 views
104 downloads
2022 32 views
98 downloads
2022 27 views
73 downloads
2022 36 views
85 downloads
2022 32 views
84 downloads
2022 24 views
69 downloads
2022 40 views
72 downloads
2022 47 views
102 downloads
2022 25 views
69 downloads
2022 67 views
100 downloads
2022 28 views
82 downloads
2022 45 views
80 downloads
2022 50 views
81 downloads
2022 37 views
17 downloads
2022 36 views
87 downloads
2022 11 views
74 downloads
2022 44 views
93 downloads
2022 28 views
75 downloads
2022 51 views
95 downloads
2022 28 views
65 downloads
2022 53 views
100 downloads
2022 29 views
66 downloads
2022 29 views
61 downloads
2022 49 views
83 downloads
2022 98 views
69 downloads
2014 106 views
0 download
2018 86 views
0 download
2014 99 views
0 download
2017 100 views
0 download
2019 200 views
0 download
2016 89 views
0 download
2018 156 views
0 download
2017 93 views
0 download
2016 93 views
0 download
2017 97 views
0 download
2017 98 views
0 download
2016 118 views
0 download
2014 116 views
1 download
2020 110 views
0 download
2020 94 views
0 download
2020 145 views
0 download
2021 96 views
0 download
2022 81 views
0 download
2017 81 views
0 download
2018 81 views
0 download
2019 84 views
0 download
2020 123 views
0 download
2021 72 views
0 download
2017 94 views
0 download
2017 107 views
0 download
2018 90 views
0 download
2014 116 views
0 download
2018 75 views
0 download
2018 105 views
0 download
2018 81 views
0 download
2019 110 views
0 download
2019 94 views
0 download
2019 146 views
0 download
2020 79 views
0 download
2022 160 views
0 download
2014 81 views
0 download
2019 105 views
0 download
2015 106 views
0 download
2019 81 views
0 download
2014 84 views
0 download
2017 126 views
0 download
2018 80 views
0 download
2020 94 views
0 download
2019 144 views
0 download
2019 89 views
0 download
2017 86 views
0 download
2011 158 views
0 download
2021 174 views
15 downloads
2021 674 views
156 downloads
2020 144 views
28 downloads