ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ចងក្រងកំណត់ត្រាគំនិតថ្មីៗ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវ ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាសាធារណៈ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្ររបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវបង្កើតអារម្មណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដំបូងដែលចេញផ្សាយការរកឃើញថ្មីរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ តាមរយៈតឹកតាងនៃសម្បទានបញ្ញា និងការទទួលបានកិត្តិយសដោយចំនួនយោងពីអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃ អ្នកនិពន្ធនឹងទទួលបាននូវរង្វាស់សមត្ថភាព និងចំណេះដឹងដែលទទួលស្គាល់ជាសកល។ ប្រធានបទសម្រាប់ការសរសេរព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអាចមានដូចជា៖ វិស្វកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក មេកានិក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្រ្តពិត វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ការគ្រប់គ្រង សិល្បៈ វប្បធម៌ ។ល។

 ដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ អ្នកនិពន្ធតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមទម្រង់គំរូដែលអាចទាញយកបានដោយ ចុច ទម្រង់គំរូព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ (Word ឬ PDF)។ សេចក្តីណែនាំលម្អិតគឺមាននៅក្នុងទម្រង់គំរូព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ ។

       ឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ការ បោះពុម្ពផ្សាយមានដូចជា៖
            – សន្លឹកវាយតម្លៃ (PDF)
            – កិច្ចព្រមព្រៀងបោះពុម្ពផ្សាយ (PDF) 

Title
2023 32 views
47 downloads
2023 29 views
44 downloads
2023 33 views
40 downloads
2023 32 views
47 downloads
2023 30 views
54 downloads
2023 26 views
41 downloads
2023 26 views
33 downloads
2023 25 views
35 downloads
2023 25 views
38 downloads
2023 27 views
37 downloads
2023 23 views
34 downloads
2023 25 views
41 downloads
2023 48 views
41 downloads
2023 25 views
40 downloads
2023 23 views
34 downloads
2023 28 views
43 downloads
2023 31 views
44 downloads
2023 29 views
34 downloads
2023 25 views
44 downloads
2023 22 views
35 downloads
2023 24 views
45 downloads
2023 24 views
38 downloads
2023 22 views
36 downloads
2023 24 views
38 downloads
2023 22 views
44 downloads
2023 21 views
42 downloads
2023 26 views
44 downloads
2023 36 views
43 downloads
2023 21 views
33 downloads
2023 31 views
43 downloads
2022 201 views
440 downloads
2022 79 views
266 downloads
2022 79 views
278 downloads
2022 116 views
261 downloads
2022 104 views
298 downloads
2022 56 views
304 downloads
2022 56 views
256 downloads
2022 65 views
284 downloads
2022 126 views
292 downloads
2022 50 views
271 downloads
2022 63 views
250 downloads
2022 209 views
300 downloads
2022 61 views
268 downloads
2022 282 views
348 downloads
2022 65 views
281 downloads
2022 197 views
302 downloads
2022 184 views
271 downloads
2022 90 views
266 downloads
2022 143 views
293 downloads
2022 50 views
276 downloads
2022 74 views
284 downloads
2022 182 views
291 downloads
2022 275 views
340 downloads
2022 74 views
243 downloads
2022 150 views
369 downloads
2022 68 views
248 downloads
2022 47 views
210 downloads
2022 106 views
320 downloads
2022 115 views
216 downloads
2014 122 views
0 download
2018 95 views
0 download
2014 119 views
0 download
2017 126 views
0 download
2019 247 views
0 download
2016 93 views
0 download
2018 315 views
0 download
2017 121 views
0 download
2016 115 views
0 download
2017 116 views
0 download
2017 136 views
0 download
2016 149 views
0 download
2014 149 views
1 download
2020 141 views
0 download
2020 149 views
0 download
2020 223 views
0 download
2021 134 views
0 download
2022 100 views
0 download
2017 99 views
0 download
2018 104 views
0 download
2019 105 views
0 download
2020 273 views
0 download
2021 84 views
0 download
2017 133 views
0 download
2017 131 views
0 download
2018 198 views
0 download
2014 147 views
0 download
2018 104 views
0 download
2018 170 views
0 download
2018 123 views
0 download
2019 126 views
0 download
2019 115 views
0 download
2019 163 views
0 download
2020 105 views
0 download
2022 242 views
0 download
2014 114 views
0 download
2019 133 views
0 download
2015 139 views
0 download
2019 101 views
0 download
2014 103 views
0 download
2017 176 views
0 download
2018 88 views
0 download
2020 133 views
0 download
2019 181 views
0 download
2019 106 views
0 download
2017 110 views
0 download
2011 291 views
0 download
2021 211 views
15 downloads
2021 804 views
156 downloads
2020 260 views
28 downloads