ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ចងក្រងកំណត់ត្រាគំនិតថ្មីៗ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវ ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាសាធារណៈ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្ររបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវបង្កើតអារម្មណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដំបូងដែលចេញផ្សាយការរកឃើញថ្មីរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ តាមរយៈតឹកតាងនៃសម្បទានបញ្ញា និងការទទួលបានកិត្តិយសដោយចំនួនយោងពីអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃ អ្នកនិពន្ធនឹងទទួលបាននូវរង្វាស់សមត្ថភាព និងចំណេះដឹងដែលទទួលស្គាល់ជាសកល។ ប្រធានបទសម្រាប់ការសរសេរព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអាចមានដូចជា៖ វិស្វកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក មេកានិក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្រ្តពិត វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ការគ្រប់គ្រង សិល្បៈ វប្បធម៌ ។ល។

 ដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ អ្នកនិពន្ធតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមទម្រង់គំរូដែលអាចទាញយកបានដោយ ចុច ទម្រង់គំរូព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ (Word ឬ PDF)។ សេចក្តីណែនាំលម្អិតគឺមាននៅក្នុងទម្រង់គំរូព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ។

       ឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ការ បោះពុម្ពផ្សាយមានដូចជា៖
            – សន្លឹកវាយតម្លៃ (PDF)
            – កិច្ចព្រមព្រៀងបោះពុម្ពផ្សាយ (PDF) 

Title
2019
2019
2017
2016
2015
2020
2019
2014
2020
2017
2019
2018
2017
2020
2022
2022
2014
2018
2019
2019
2017
2017
2020
2021
2018
2019
2020
2019
2017
2018
2021
2017
2017
2019
2018
2021
2021
2014
2018
2020
2018
2016
2011
2014
2016
2017
2020