ការបោះពុម្ពផ្សាយនិក្ខេបបទថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រគឺដើម្បីបង្ហាញ និងចែករំលែកសម្រាប់អ្នកអាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត នូវលទ្ធផលនៃនវានុវត្តន៍ការងារស្រាវជ្រាវក្នុងការបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បញ្ចប់ថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ។ តាមរយៈការបង្ហាញនេះ អ្នកអាន និងអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបោះពុម្ពផ្សាយនិក្ខេបបទដោយរួមបញ្ចូលទាំងប្រវត្តិស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យ ហើយព្រមទាំងគំរូរបៀបសរសេរនិក្ខេបបទ ។ល។

Title
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020